V spolupráci s Ministerstvom školstva realizuje Nadácia pre deti Slovenska vzdelávací program Rozvoj životných zručností, ktorý je zameraný na inkluzívny prístup vo vzdelávaní.  Uvedený prístup sa docieli prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Pozývame pedagógov základných a stredných škôl odborných zamestnancov (školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) a zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi, aby sa prihlásili do vzdelávacieho programu Nadácie pre deti Slovenska.

 

Vzdelávací program pozostáva z hlavnej aktivity: Zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

Vzdelávací program bude prebiehať v dvoch skupinách na Strednom a Východnom Slovensku.

Zapojiť sa môžu školy a mimovládne organizácie zo všetkých krajov s výnimkou Bratislavského kraja. 

Program zahŕňa: 

 • 3 dvojdňové školenia v rámci skupiny Stredné Slovensko v mesiacoch apríl – november 2021
 • 3 dvojdňové školenia v rámci skupiny Východné Slovensko v mesiacoch apríl – november 2021
 • Workshop výmeny skúseností pre účastníkov z obidvoch zapojených skupín v jarných mesiacoch 2022
 • Konzultácie v zapojených školách prostredníctvom metodikov a lektorov Nadácie pre deti Slovenska a externých odborníkov počas 9 mesiacov

Cieľ vzdelávacieho programu

 • Vzdelávať pedagógov a pracovníkov s mládežou v metodike rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií /životných zručností/
 • Naučiť implementovať metodiku rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií /životných zručností/
 • Prepájať organizácie formálneho a neformálneho vzdelávania a posilňovať pomocný vedľajší efekt ich spoločného výchovno – vzdelávacieho pôsobenia na deti a mladých ľudí
 • Zdieľať skúsenosti efektívnych nástrojov rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií

Program je určený pre: 

 • Pedagógov základných škôl (prvý a druhý stupeň)
 • Pedagógov stredných škôl
 • Odborných zamestnancov (špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, školský psychológ)
 • Pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi v mimovládnych organizáciách – neformálne vzdelávanie

Do programu bude vybraných:

V skupine Stredné Slovensko: 20 pedagógov, 5 zástupcov mimovládnych organizácií

V skupine Východné Slovensko: 20 pedagógov, 5 zástupcov mimovládnych organizácií

Pri výbere účastníkov uplatňujeme hľadisko zvýšeného počtu znevýhodnených skupín detí a mladých ľudí v škole, resp. regióne. Doporučujeme, aby sa za každú školu / organizáciu prihlásili 2 záujemcovia.

Prihlasovanie

Prihlásiť sa môžete do: 31. marca 2021 prostredníctvom online prihlášky: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed5ImNhE4w4G7uOO00OHbq1Do5Wl-tt9IoIocJKNghjsA_4A/viewform

Kontaktné údaje:

V prípade otázok môžete kontaktovať:

Lucia Skokanová, lucia.skokanova@nds.sk,  0911 702 660 – informácie o projekte

Aneta Chlebničanová, aneta@nds.sk, 0911 702 665 – obsah vzdelávania

 

Použitý zdroj: https://www.nds.sk/vsetky-clanky/prihlaste-sa-do-programu-rozvoja-zivotnych-zrucnosti/