Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje výzvu na projekty rozvojovej spolupráce SR.

SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE MEDZINÁRODNÚ ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU

VYHLASUJE

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR. 

Referenčné číslo výzvy SAMRS/2021/RV/1

Účel dotácie Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Cieľ výzvy Zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky (pod logom SlovakAid).

Formálne náležitosti

Kód programu Oficiálna rozvojová pomoc MZVEZ SR (05T0A)

Vyhlasovateľ

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“)

Pražská 7,

811 04 Bratislava

 

Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Dátum zverejnenia výzvy 01. 02. 2021

Dátum uzatvorenia výzvy 08. 03. 2021

 

 

Celková suma finančných prostriedkov Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 120 000 eur.

 

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi tieto subjekty:

  • Rozpočtová organizácia a jej zariadenia (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
    znení neskorších predpisov)
  • Príspevková organizácia (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  • Neziskový sektor/mimovládne organizácie (všetky občianske združenia (založené v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov) a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby (založené v zmysle zákona č.83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov), nadácie a iné právnické osoby, ktoré nie sú zapojené na štátny rozpočet a ktoré nie sú zriadené na podnikanie.

Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí byť najneskôr k 1.1.2020 vrátane. V prípade, ak žiadateľ vznikne po tomto termíne, bude považovaný za neoprávneného. Žiadateľ z neziskového sektora musí byť poskytovateľom verejnoprospešných služieb v zmysle zákona o poskytovaní verejnoprospešných služieb najneskôr ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie. SAMRS overuje splnenie tejto podmienky prostredníctvom overenia informácií v Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý je verejne dostupný v elektronickej podobe na webovom sídle https://rpo.statistics.sk.

Použitý zdroj: https://slovakaid.sk/zaradenie/aktualne-vyhlasene-vyzvy/