Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

 

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 3. 2. 2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 3 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 4/2021/§54 – IP SP.  Zároveň bola aktualizovaná Príloha č. 1a (Aktualizácia 1) a Príloha č. 5. (Aktualizácia 1).

 

OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA NÁRODNÉHO PROJEKTU

Cieľovými skupinami národného projektu

  • zamestnávateľ (registrovaný sociálny podnik podľa § 11 zákona o sociálnej ekonomike)
  • zamestnanec
  • uchádzač o zamestnanie
  • neaktívna osoba (nie je UoZ, ani zamestnanec)
    Cieľová skupina musí byť vždy z oprávneného územia realizácie národného projektu

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU
Činnosti Začiatok
realizácie
Opatrenie 2 a 4
Ukončenie
realizácie
Opatrenie 1 a 3
Ukončenie
realizácie
Prijímanie žiadostí o poskytnutie
investičnej pomoci
10/2020 07/2021 01/2022
Podpisovanie dohôd o poskytnutí
investičnej pomoci
11/2020 08/2021 02/2022
Úhrada finančných príspevkov
konečným užívateľom zo strany
úradu
12/2020 10/2023 10/2023

 

Vzhľadom na skutočnosť, že vplyvom legislatívnych a iných zmien sa dokumenty RO a CKO priebežne menia, nenachádzajú sa tieto dokumenty v povinných prílohách,  ale na dané dokumenty uvádzame webový odkaz:

 

Príručka a prílohy pre verejné obstarávanie

Príloha 16 k verejnému obstarávaniu v platnom znení
a
Príloha 16a –  Prílohy k usmerneniu RO 1 -2015 v platnom znení žiadateľ nájde na webovom sídle:

 

Postupy k evidovaniu verejného obstarávania v systéme ITMS2014+

Príloha č. 17  – Príloha č. 1 k Usmerneniu CKO č. 2 v platnom znení, Príloha č. 17a Usmernenie CKO č. 7 v platnom znení a Príloha č. 17b – Usmernenie CKO č. 2 v platnom znení žiadateľ nájde na webovom sídle: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/

 

Použitý zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-investicna-pomoc-pre-socialne-podniky-nenavratna-zlozka.html?page_id=1031144