Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné a kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.

Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách

Cieľ

Cieľom rozvojového projektu je zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách, vrátane špeciálnych škôl, prostredníctvom nákupu bežných a kapitálových výdavkov.

Oprávnení žiadatelia

Zriaďovatelia všetkých verejných, súkromných a cirkevných:

a) základných škôl, ktorých súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť škôl a školských zariadení“),

b) základných škôl s materskou školou, ktorých súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení,

c) stredných škôl, ktorých súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení,

d) spojených škôl, ktorých súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení,

e) špeciálnych škôl, ktorých súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení,

f) samostatných školských jedální bez právnej subjektivity, ktoré zabezpečujú stravovanie pre vyššie uvedené školy,

g) samostatných školských jedální s právnou subjektivitou, ktoré zabezpečujú stravovanie pre vyššie uvedené školy.

 

Prijímatelia dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách z roku 2020 nie sú v rámci tohto rozvojového projektu oprávnenými žiadateľmi.

Nákup vybavenia školských jedální je potrebné realizovať
najneskôr do 30.08.2021.

Výška celkových finančných prostriedkov určených na rozvojový projekt 2 000 000 €

Maximálna výška finančných prostriedkov (spolu kapitálových aj bežných výdavkov) pre jedného žiadateľa  5 000 €.

Konečný termín zaslania žiadosti 28. 02. 2021 do 23:59

 

Použitý zdroj: https://www.minedu.sk/