Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2021 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov.

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV A KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV NA ROK 2021

v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1144/2014

Európska Komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV v rámci informačných a propagačných akcií, týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014, ktorých cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva Únie. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania uvedeného právneho rámca Európska komisia prijala delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie  (EÚ) 2015/1831.

Výzva na predkladanie návrhov jednoduchých programov 

Výzva na predkladanie návrhov kombinovaných programov

 

Termín predkladania návrhov

do 28. apríla 2021, 17:00 hod. (stredoeurópskeho času)

Postup predkladania návrhov

Návrhy sa predkladajú online, po registrácií prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 

Pred predložením návrhu:

1. Nájdite výzvu – Propagácia poľnohospodárskych produktov AGRIP:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

2. Vytvorte si účet na predloženie návrhu:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

3. Zaregistrujte všetkých partnerov prostredníctvom registra príjemcov:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

 

Programová príručka pre žiadateľov

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/guidance/programme-guide_agrip_sk.pdf

 

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (ďalej len „CHAFEA“) je Európskou komisiou poverená riadením určitých častí informačných a propagačných akcií http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html

 

Kontakty

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor poľnohospodárskych komodít (OPK)

MSc. Ladislav Smatana +421 918 612 416 ladislav.smatana@apa.sk
Ing. Katarína Rácová

riaditeľka OPK

+421 918 612 635 katarina.racova@apa.sk

 

Použité zdroje: https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-nvrhov-jednoduchch-programov-a-kombinovanch-programov-na-rok-2021-v-rmci-informanch-a-propaganch-akci-tkajcich-sa-ponohospodrskych-vrobkov-uskutoovanch-na-vntornom-trhu-a-v-tretch-krajinch/10467